Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 1533

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

 § 1.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach (dalej: regulamin) określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, obszar objęty monitoringiem wizyjnym, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia, tryb udostępniania danych z zapisu z kamer oraz środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach (dalej: Szkoła).

§ 3.

3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Puławach.

§ 4.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje pomieszczenia Szkoły położone w Puławach przy ul. Jaworowa 1 oraz teren wokół Szkoły.

Monitoring wizyjny nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna; pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników; pomieszczeń sanitarnohigienicznych; gabinetu profilaktyki zdrowotnej; szatni i przebieralni. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

 1) kamer rejestrujących obraz,

 2)  urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

 3)  stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

 3. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Szkoły w Puławach przy ul. Jaworowa 1.
Drzwi do pomieszczenia co najmniej zwykłe – nie przeciwpożarowe, nie antywłamaniowe, zamki w drzwiach do pomieszczenia co najmniej zwykłe – nie antywłamaniowe; pomieszczenie zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. Dostęp do pomieszczenia posiadają tylko osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły. Dostęp do danych z monitoringu posiadają tylko osoby upoważnione pisemnie przez Dyrektora Szkoły. Dostęp do urządzenia rejestrującego zabezpieczony jest indywidualnym loginem i hasłem.

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

8. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do dwóch tygodni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.

Na tablicach ogłoszeń Szkoły, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=628 oraz na stronie internetowej Szkoły  https://www.zs2.pulawy.pl  zamieszcza się następującą informację:


"Zespół Szkół nr 2 w Puławach prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Szkoły oraz terenu wokół Szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 108a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespół Szkół nr 2 w Puławach.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 2 tygodni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz odpowiednia Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Szkoły https://www.zs2.pulawy.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły".


3. Przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych, każda osoba otrzymuje na piśmie następującą informację:

" Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Szkoły oraz terenu wokół Szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 108a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Szkoły. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jarosław Czerw, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 2 tygodni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz odpowiednia Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Szkoły https://www.zs2.pulawy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły".

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 podawana jest do wiadomości uczniów i pracowników Szkoły poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Szkoły, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Dyrektor Szkoły, osoby upoważnione pisemnie przez Dyrektora Szkoły, a ponadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej ze Szkołą. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. z 2018 r. poz. 1330).
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym podmiotom w zakresie prowadzonych przez te podmioty postępowań, na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Szkoły.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym podmiotom.
 5. Drzwi do pomieszczenia, w którym przechowywane są kopie - co najmniej zwykłe – nie przeciwpożarowe, nie antywłamaniowe, zamki w drzwiach do pomieszczenia co najmniej zwykłe – nie antywłamaniowe; pomieszczenie zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą wolnostojącej gaśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. Dostęp do pomieszczenia posiadają tylko osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły. Szafki, w których przechowuje się kopie co najmniej solidnej konstrukcji zamykane na klucz lub szafy metalowe.
 6. W przypadku bezczynności uprawnionych podmiotów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 8. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii,
  2. okres, którego dotyczy nagranie,
  3. źródło nagrania, np. kamera nr .......,
  4. datę wykonania kopii,
  5. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
  6. w przypadku wydania kopii - dane podmiotu, któremu udostępniono zapis,
  7. w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

 § 8.

Niniejszy Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz odpowiednia Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej https://www.zs2.pulawy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły.

Kategoria:

2021 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech