Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 9230

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

„Prawdziwa reforma świata zaczyna się od prawdziwej reformy człowieka…”

Eugeniusz Kwiatkowski

Drodzy absolwenci Szkoły Podstawowej.
Przed Wami niezwykle trudny i ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacji, startu w dorosłe życie. Aby nieco ułatwić tę decyzję, a zarazem zaprosić do społeczności naszej szkoły, udostępniamy Wam kompendium wiedzy o Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach oraz naszej ofercie edukacyjnej na nowy rok szkolny dla Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły nr 2.

Poniżej  niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z warunkami rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy również Waszych rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły.  Komplet informacji uzyskacie również na stronie Lubelszczyzna Nabór VULCAN na którą serdecznie zapraszamy.

 

 Oferta edukacyjna ZS nr 2 w Puławach na rok szkolny 2021/2022
 

 

 

 

MAPA STRONY Oferta edukacyjna Zasady rekrutacji Regulamin rekrutacji Terminy naboru Oświadczenia Fotogaleria
TECHNIKUM NR 2
Kierunek / zawód Rekrutacja - kryteria  Opis zawodu

Technik mechanik z elementami pożarnictwa

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: 40

 

Technik budownictwa z elementami pożarnictwa

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: 40

 

Technik pojazdów samochodowych

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka


przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

 

min. próg punktowy: 40

Technik informatyk

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka

min. próg punktowy: 60

 

Technik geodeta

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: 40

 

Technik spawalnictwa

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka
 

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: 40

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie
(nowy kierunek)

nauczane języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki

 

przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

 

min. próg punktowy: 40

 
 
 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
Kierunek / zawód Rekrutacja - kryteria  Opis zawodu

Mechanik pojazdów samochodowych

nauczane języki obce:

 • j. angielski

 

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: brak

 

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

nauczane języki obce:

 • j. angielski

 

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

min. próg punktowy: brak

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Puławach będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji kandydatów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod nazwą vEdukacja Nabór. Jest on dostępny pod adresem https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z ilością miejsc do danego oddziału.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymienionymi w pkt. 6 dokumentami składany jest do dyrektora szkoły w terminie od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021.
 4. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.
 5. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji przez komisję rekrutacyjną.
 6. W przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać w poszczególnych etapach rekrutacji z dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się:
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
   z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Dokumenty wymienione pkt. 6 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Dokumenty wymienione w pkt. 6 stanowią integralną część wniosku o przyjęcie do szkoły. Wnioski, w których zaznaczono spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, a do których nie dołączono wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie tych kryteriów, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach u wójta (burmistrza, prezydenta).
 4. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymaga się posiadania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy
  z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 5. Od kandydata do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, wymaga się dodatkowo orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Skierowania na badania lekarskie wymienione w pkt. 10-11 szkoła wydaje w momencie składania wniosku przez kandydata. Badania wykonuje się w Zakładzie Medycyny Pracy.

 1. Kandydat ze szkoły podstawowej nieobjętej naborem elektronicznym, rejestrujący się indywidualnie w systemie naboru, dostarcza dodatkowo do szkoły I wyboru w terminie od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału w terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku oddziału, w którym będzie prowadzona nauka jazdy samochodem).
 1. Przy składaniu dokumentów wymienionych w pkt.14 kandydaci składają dodatkowo:
 • 2 zdjęcia
 • kartę zdrowia ucznia (o ile została wydana przez szkołę podstawową)
 1. Nieprzekazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. 14, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym zasady obliczania punktów rekrutacyjnych, wykaz dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych zawiera Regulamin rekrutacji.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji.

 

 

Załącznik
do zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Puławach

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM NR 2 oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH

NA ROK SZKOLNY  2021/2022

 

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami)

§1

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

§2

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

§3

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy w I etapie rekrutacyjnym decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać
  w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
  – mnoży się przez 0,35.
 • języka obcego nowożytnego
  – mnoży się przez 0,3.
 1. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

§4

Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Puławach:

Technikum nr 2:

1) technik mechanik: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) technik budownictwa: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

3) technik pojazdów samochodowych: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

4) technik geodeta: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5) technik informatyk: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

6) technik robót wykończeniowych w budownictwie: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

7) technik spawalnictwa: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

1) mechanik pojazdów samochodowych: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

§5

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

§6

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§7

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

§8

 1. Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Puławach będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji kandydatów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod nazwą vEdukacja Nabór. Jest on dostępny pod adresem https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z ilością miejsc do danego oddziału.
 3. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
 4. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.
 5. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji przez komisję rekrutacyjną.
 6. W przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać w poszczególnych etapach rekrutacji z dodatkowych kryteriów wymienionych w § 6-7 do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się:
  1. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 Dokumenty wymienione w ust. 6 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Dokumenty wymienione w ust. 6 stanowią integralną część wniosku o przyjęcie do szkoły. Wnioski, w których zaznaczono spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, a do których nie dołączono wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie tych kryteriów, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach u wójta (burmistrza, prezydenta).

§9

 1. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymaga się posiadania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy
  z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 2. Od kandydata do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, wymaga się dodatkowo orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia
  2011 r. o kierujących pojazdami.

Skierowania na badania lekarskie wymienione w ust. 1-2 szkoła wydaje w momencie składania wniosku przez kandydata. Badania wykonuje się w Zakładzie Medycyny Pracy.

§10

Kandydat ze szkoły podstawowej nieobjętej naborem elektronicznym, rejestrujący się indywidualnie w systemie naboru, dostarcza w terminie 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do szkoły I wyboru kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył.

§11

    1. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają w terminie 23 – 30 lipca 2021 r. wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. (w przypadku oddziału, w którym będzie prowadzona nauka jazdy samochodem).

   2. W przypadku braku możliwości przedłożenia w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 1 lit. c-d, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej do dnia 30 lipca 2021 r.
W takiej sytuacji termin przedłożenia zaświadczenia lekarskiego ulega wydłużeniu, nie później niż do 24 września 2021 r.

   3. Przy składaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 kandydaci składają dodatkowo:

 • 2 zdjęcia
 • kartę zdrowia ucznia (o ile została wydana przez szkołę podstawową)
 1. Nieprzekazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w § 11 ust.1 pkt a-d, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

 

§12

Elementy procedury odwoławczej:

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Terminy naboru 2021/2022

obowiązujące kandydatów do szkół
w Zespole Szkół nr 2 w Puławach

 od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 godz. 15.00

 od 17 maja 2021 do 26 lipca 2021

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami* potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatów

od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 godz. 15.00

 

powyższe terminy dotyczą kandydatów rekrutujących się indywidualnie

 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 przez kandydatów rejestrujących się indywidualnie w systemie naboru tj. ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym.

Na tym etapie dokumenty mogą być złożone w postaci kopii potwierdzonych przez dyrektora szkoły podstawowej

od 25 czerwca 2021  do 14 lipca 2021 godz. 15.00

Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje – złożenie nowego poprawionego wniosku

22 lipca 2021

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 godz. 15.00

 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 godz. 15.00

 

 złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 W przypadku uzasadnionego braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym na piśmie dyrektora szkoły, do której został przyjęty w terminie do 30 lipca 2021 r., wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie składa się nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. ww. zaświadczeń będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole, do której kandydat został przyjęty.

2 sierpnia 2021 do godz. 14.00

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 *     Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata dodatkowych warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, załączanych do wniosku o przyjęcie do szkoły

 

W przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać w poszczególnych etapach rekrutacji z  dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się:

 1. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
  z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

  1.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata /Ms Word/.

  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem /Ms Word/

 

 

FOTOGALERIA

 

/foto: S.C.,ZS3Puławy/

Kategoria:

2021 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech