Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech
Odsłony: 1454

Załącznik

do Zarządzenia nr 11/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach

z dnia 14 maja 2021 r.

 

 

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania
obowiązujący w  Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Puławach

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania przez nauczycieli zdalnego i hybrydowego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Regulamin jest aktem wewnętrznym placówki oświatowej i powstał w celu ustalenia reguł kształcenia na odległość.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w poszczególnych formach zdalnego nauczania.

§2

ZDALNE I HYBRYDOWE NAUCZANIE –INFORMACJE OGÓLNE

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie
  w procesie edukacji dostępnych środków komunikacji (dziennik elektroniczny, Microsoft Teams), które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne i hybrydowe nauczanie wprowadza się w szkole na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego szkołę.
 3. O wprowadzeniu zdalnego lub hybrydowego nauczania dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, wskazując odpowiednie przepisy prawa stanowiące podstawę prawną
  w tej sprawie.
 4. Wychowawca zobowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie oddziału mają dostęp do dziennika elektronicznego.
 5. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala:
 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
 • tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

§3

ZADANIA NAUCZYCIELA

 1. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy, w szczególności o formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, zasadach oceniania.
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów i warunków technicznych.
 3. Rozpoczynając nauczanie zdalne lub hybrydowe, wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).
 4. Rozpoczynając nauczanie zdalne lub hybrydowe, nauczyciel zobowiązany jest do wprowadzenia swoich zajęć do kalendarza na platformie Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

§4

PROWADZENIE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia w ramach nauczania zdalnego trwają od 30 do 45 minut, a stacjonarnego trwają 45 minut.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/;
 • stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty;
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne);
 • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
 1. Działania w ramach nauczania zdalnego i hybrydowego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; dziennik elektroniczny;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • lekcje online;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.
 1. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego i hybrydowego decyduje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z  obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.
 3. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w planach dydaktycznych danego przedmiotu, tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować zadania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

§5

ZASADY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego i hybrydowego nauczania, w szczególności zapoznania się z zadanym materiałem i odrabiania zadanych zadań.
 2. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do sprzętu elektronicznego w tym komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.
 3. Wykonywanie zadań określonych przez nauczyciela jest obowiązkowe.
 4. Każdy sprawdzian musi być odnotowany w dzienniku elektronicznym z odpowiednim wyprzedzeniem oraz limit sprawdzianów dziennych i tygodniowych (zgodnie ze statutem szkoły), aby umożliwić każdemu uczniowi przygotowanie się i zorganizowanie dostępu do komputera oraz Internetu w wyznaczonym czasie.
 5. Podczas zajęć online należy:
 • zadbać o zapewnienie właściwych warunków do uczestnictwa w zajęciach,
 • mieć włączoną fonię, a w sytuacjach szczególnych również wizję (na prośbę nauczyciela np. podczas odpowiedzi)
 • pamiętać, iż przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel;
 • pamiętać, iż stanowczo zakazane jest nagrywanie obrazu i głosu podczas lekcji, wykonywanie zdjęć, print screenów, a także udostępnianie zajęć–w każdej sytuacji obowiązują przepisy dotyczące RODO.

§6

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 1. Uczniowie będą oceniani przez nauczycieli za swoją pracę zdalną i hybrydową. Każdy nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, które aktywności podlegają ocenie zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego.
 2. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 3. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego bądź hybrydowego.

§7

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI ZAJĘĆ

 1. Zajęcia realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są dokumentowane na podstawie odpowiednich zapisów w dzienniku elektronicznym szkoły. Wpisy w dzienniku elektronicznym powinny być dokonywane w sposób systematyczny, zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja powinna zostać archiwizowana przez nauczyciela.

§8

KONTROLA UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH

 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w dzienniku elektronicznym/Microsoft Teams/ oraz obecności na zajęciach.
 2. Nieobecności odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.
 3. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

§9

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

 1. Nie należy używać mediów społecznościowych (np. Facebook, Messenger Facebook’a) jako środka nauki online, w tym do komunikacji służbowej. W szczególności poprzez media społecznościowe nie należy przekazywać danych osobowych.
 2. Uczestnicy kształcenia online mają obowiązek na bieżąco aktualizować systemy operacyjne, z których korzystają w ramach nauczania online.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem następnym po dniu jego ogłoszenia i jest udostępniany poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.
 2. Każdy z nauczycieli, rodziców i uczniów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 3. Regulamin o aktualnej treści obowiązuje do czasu jego zmiany. W szczególności regulamin obowiązuje w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Kategoria:
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech