Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO

Kategoria:

Do grona klas informatycznych które w zdalnej nauce praktycznie wykorzystują stacjonarny sprzęt komputerowy i urządzenia sieciowe naszej szkoły dołączyli uczniowie zawodu technik pojazdów samochodowych. Poprzez wykorzystanie programu zdalnego dostępu zalogowali się do komputerów w sali 21, rozwiązując zadania ćwiczebne praktycznej części egzaminu z kwalifikacji. Pracę uczniów obserwował na bieżąco nauczyciel kształcenia zawodowego w pracowni komputerowej  na włączonych monitorach, jednocześnie utrzymując stały kontakt z nimi poprzez MS Teams.

Dobra robota.

Praca zdalna

Praca zdalna

Serwery

 

 

 

 

 

Zakończyły się prace instalatorskie i testy połączeń sprzętu sieci komputerowej i wkrótce do zdalnych użytkowników pracowni 21 dołączy również klasa trzecia technik informatyk, do tej pory zdalnie pracująca w pracowni 46. Poprzez techniki zdalnego dostępu (Tunele IP) rozpocznie trudne ćwiczenia konfiguracji połączonych serwerów, przełączników i routerów również w zakresie przygotowania do egzaminu z kwalifikacji EE.08.

Kategoria:

Cicho teraz wewnątrz naszej szkoły. Nie słychać dzwonków, gwaru uczniów, pustki na korytarzu. Ciszę przerywa czasamisala komputerowa praca budowlana w nowym skrzydle szkoły. Jednak kiedy mocniej się wsłuchać, to też niekiedy głosy mówiących nauczycieli. Dziwnie to wygląda widząc nauczyciela prowadzącego lekcję w pustej klasie. Trwają lekcje zdalne. Jedni pracują w domach inni przychodzą do szkoły, stąd prowadząc zajęcia.

nowe skrzydło

Nauczyciele wykorzystując narzędzia informatyczne starają się przekazać materiał nauczania w maksymalnej interakcji z uczniami. W szkole dominuje platforma Ms Office 365 wraz z modułem Ms Teams. O krok dalej poszły klasy drugie i trzecie zawodu technik informatyk. Nawiązując połączenie OpenVPN przez szkolne serwery LINUX, uzyskują indywidualne, bezpieczne połączenie z domu, łącząc się do sieci komputerowej danej pracowni komputerowej szkoły, ostatecznie bezpośrednio pracując na komputerze w pracowni. Cały czas jednocześnie zachowują kontakt z nauczycielem zawodu. Zaletą tego rozwiązania technologicznego jest zniwelowanie różnic w wyposażeniu własnym sprzętu komputerowego uczniów – domowy komputer staje się tylko panelem sterowania, niebagatelny wzrost możliwości realizacji ćwiczeń i zadań praktycznych, zwłaszcza z działu administrowania serwerami i stacjami roboczymi.schemat sieci

Warto podkreślić, że ta możliwość stała się realna, dzięki realizacji przez Powiat Puławy projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim". Dzięki niemu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z potrzebnym oprogramowaniem.

O zasobach mocy tych komputerów świadczy to, że uczniowie po zalogowaniu się do stacji roboczych w pracowni komputerowej, uruchamiają na nich oprogramowanie wirtualnych maszyn, swobodnie instalując i konfigurując zadany system operacyjny Windows lub Linux, włącznie z wersjami serwerowymi.

Warto nadmienić, że rozwiązanie to łatwo adaptować do zdalnej pracy, nie tylko w szkole ale także w urzędach, firmach, zakładach, itp.

To nie koniec pomysłów informatycznych, w kolejnym kroku będą włączone do infrastruktury segmentu sieci zdalnego zarządzania także zaawansowane urządzenia oraz sprzęt sieciowy (serwery, switche,  routery, itp.), dla potrzeb ćwiczeń zarządzania siecią komputerową klas trzecich, przygotowujących się do praktycznego egzaminu zawodowego.

Najchętniej jednak wrócilibyśmy normalnie do szkoły.                 ( M.K.)

Kategoria:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkół nr 2 w Puławach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie i pracownicy szkoły do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 18.25.
 5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i gabinecie pielęgniarki.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 3. Do szkoły uczniowie będą mogli wchodzić 2 wejściami:
 • głównym (G),
 • od strony boiska szkolnego (BS)
 1. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni wychodzić ze szkoły wyjściem położonym najbliżej sali, w której mieli ostatnią lekcję.
 2. W trakcie przebywania na korytarzach szkolnych, ciągach komunikacyjnych, miejscach dużych skupisk uczniowskich obowiązuje noszenie maseczek.
 3. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie mogą zdejmować maseczki.
 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzice/opiekunowie w kontaktach z pracownikami szkoły, nauczycielami zachowując zasady:
 • dystansu od pracowników szkoły, nauczycieli min. 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Uczniowie okrycia wierzchnie zostawiają w szafkach.

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, młodzież i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo młodzieży oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w trakcie pełnienia dyżuru na terenie ciągów komunikacyjnych szkoły powinien używać maseczki.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z biblioteki zawarte są w regulaminie biblioteki.
 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka/podopiecznego, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki/nauczyciela/pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Puławach (nr tel.509 282 119), organ prowadzący szkołę (nr tel. 81 886 11 00) oraz organ nadzorujący (nr tel. 81 538 52 00).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 7

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik ZS nr 2 został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Kategoria:

Starosta Puławski zaprasza na 20. Powiatowy Dzień Kultury. Wydarzenia zaplanowano w niedzielę, 11 października 2020 roku o godz. 14.00 w ogrodzie przy Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4. 20. Powiatowy Dzień Kultury
W programie jubileuszowego święta kultury przewidziano wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury oraz koncert lubelskiej artystki Marioli Zagojskiej z zespołem.

 

Całość uroczystości odbędzie się w plenerze z zachowaniem obowiązujących w naszym kraju reguł bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego bardzo prosimy wszystkich przybyłych na imprezę o zapoznanie się i przestrzeganie zawartych w umieszczonym na stronie Powiatu regulaminie zasad.

www.pulawy.powiat.pl

2021 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech