• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Wicedyrektor szkoły
Wicedyrektor Szkoły Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lutego 2014 04:13

Ociepa Jarosław

Stanowisko:
Wicedyrektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 45 7.30 - 15.30

Zakres obowiązków:
 1. Wicedyrektor Szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły przejmuje jego uprawnienia, ponosząc jednoosobową odpowiedzialność za całokształt pracy szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków Wicedyrektora Szkoły należy:
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego,
 • nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej na terenie Szkoły.

3.      Wicedyrektor Szkoły ma prawo:

 • prowadzić hospitacje nauczycieli zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonywać analizy i oceny ich pracy, sporządzać wnioski na nagrody i odznaczenia,
 • wnioskować do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej,
 • sprawować nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów, przydzielać opiekunów i rozliczać ich ze sprawowanej opieki
 • występować z wnioskiem do Dyrektora Szkoły - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem – o ukaranie go,
 • rozliczać systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach, zajęć i czynności dodatkowych,
 • nadzorować i egzekwować prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji szkolnej,
 • rozliczać działalność organizacji uczniowskich,
 • rozliczać pracę pedagoga, psychologa szkolnego i ich współpracę z wychowawcami klas
 • nadzorować prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.

4.      Wicedyrektor Szkoły w zakresie swoich kompetencji:

 • nadzoruje realizację i rozlicza osoby odpowiedzialne w zakresie funkcjonowania Szkolnego Programu Wychowawczego z wykonania zadań,
 • nadzoruje realizację i rozlicza osoby odpowiedzialne za Szkolny Program Profilaktyki w szkole z wykonania zadań,
 • oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku,
 • dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych,
 • sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów,
 • organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowej realizacji i zapisu w dziennikach zajęć / dziennikach lekcyjnych,
 • opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach, w sytuacjach okolicznościowych oraz czuwa nad jego realizacją,
 • sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym przygotowaniem i rozliczeniem,
 • sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych,
 • dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników,
 • inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas zgodnie z przydziałem kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy,
 • terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację,
 • kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
 • organizuje pedagogizację rodziców, szkolenia nauczycieli, uczniów, dba o różnorodność form spotkań,
 • inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad nauczycielami którzy pierwszy raz pełnią obowiązki wychowawcy,

16)  zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli,

17)  wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

 

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP