• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Start Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lutego 2014 04:09

Szabelski Krzysztof

Stanowisko:
Dyrektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pok. nr 16 7.00 - 15.00

Zakres obowiązków:

1.      Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Szkoły należy:

 • kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, jeśli posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia lub zakresowi zadań Szkoły,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • realizowanie uchwał Rady Szkoły lub placówki oraz Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • organizacja współdziałania ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • właściwa organizacja i przebieg sprawdzianów i egzaminów, przeprowadzanych w Szkole,
 • stwarzanie warunków do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2.  Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, tym samym realizuje zadania zawarte w ustawach: Karta Nauczyciela i Kodeks pracy, tj.:

 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 • przyznawanie nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 • decydowanie w sprawach wynikających z roli pracodawcy,
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli po ewentualnym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
 • dokonywanie oceny pracy pracowników administracji (samorządowych) zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w Szkole i odwoływanie z nich,
 • zatwierdzanie planu finansowego dochodów własnych,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 • wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Uwaga! Pełny zakres obowiązków określa Statut Szkoły publikowany na stronie placówki.

 

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP