• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start
Mechanik pojazdów samochodowych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 sierpnia 2011 01:40

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych. Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w warsztatach, zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

 

 

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. klasyfikować pojazdy samochodowe według ich przeznaczenia i budowy,
 2. interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechanicznej oraz elektrotechniki,
 3. interpretować procesy robocze oraz zużyciowo - starzeniowe zachodzące w pojazdach samochodowych,
 4. interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 5. czytać i interpretować proste rysunki techniczne oraz schematy (w tym instalacji elektrycznej),
 6. posługiwać się instrukcjami użytkowania i obsługi samochodów, katalogami części samochodowych oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 7. sporządzać szkice prostych części maszyn,
 8. wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej,
 9. wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 10. stosować w montażu pojazdów samochodowych podstawowe metody łączenia materiałów i elementów,
 11. posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 12. mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów,
 13. stosować wymienność zespołów i części (z uwzględnieniem grup wymiarowych),
 14. rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich własności,
 15. oceniać stan techniczny pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem),
 16. wyważać statycznie i dynamicznie wirujące części maszyn,
 17. stosować w procesie naprawy podstawowe metody regeneracji części,
 18. obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze,
 19. wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie,
 20. posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu,
 21. interpretować akty prawne dotyczące eksploatacji technicznej samochodów,
 22. wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej,
 23. kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 24. kalkulować koszty typowych usług motoryzacyjnych,
 25. oceniać jakość wykonywanej pracy, organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 26. stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 27. prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy.