• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygoto...

Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym obrabiarek do o...

Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europejskim z atrakcyjnymi ofer...

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To kierunek związan...

Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników ...

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa umiej...

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzętu elektryczneg...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej za...

 • Technik budownictwa

 • Technik mechanik

 • Technik informatyk

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik geodeta

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.pulawy.pl
tel./fax 81 8868227 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

NAWIGACJA


Start
Technik mechanik Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 sierpnia 2011 01:14

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację. Specjalizacja dotyczy eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Wybór zawodu wiąże się z prowadzeniem Nauki jazdy samochodem indywidualnie dla każdego ucznia zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B.


 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

W ramach specjalizacji - Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych:

 1. charakteryzować pojazdy samochodowe oraz maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w technice motoryzacyjnej;
 2. charakteryzować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych, ich budowę, zasadę działania i materiały stosowane w eksploatacji;
 3. identyfikować pojazdy według ich przeznaczenia i rozwiązań konstrukcyjnych;
 4. charakteryzować materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;
 5. dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki pojazdu oraz interpretować wyniki pomiarów;
 6. oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metod diagnostycznych;
 7. wykonywać obsługę techniczną oraz naprawę pojazdów samochodowych;
 8. sporządzać dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

W ramach kształcenia w zawodzie:

 1. interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechniki i automatyki;
 2. interpretować procesy energetyczne i robocze, zachodzące w maszynach i urządzeniach;
 3. klasyfikować obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania i budowy;
 4. oceniać przydatność użytkową maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyk;
 5. posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną;
 6. rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 7. stosować w wytwarzaniu i naprawie maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów;
 8. interpretować procesy zużyciowo-starzeniowe w układach mechanicznych;
 9. konstruować proste obiekty mechaniczne;
 10. opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 11. posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 12. wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek;
 13. mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz opracowywać i interpretować wyniki pomiarów;
 14. oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej;
 15. sporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność oraz koszty;
 16. przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i usług (PN, PN - ISO, ISO);
 17. posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 18. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 19. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 20. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej;
 21. prowadzić działalność gospodarczą;
 22. stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 23. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 24. kierować zespołem pracowników;
 25. korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego.