• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;...

TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

Technik mechanik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; dokonywania montażu maszyn i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń; obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechan...

TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych to specjalista od współczesnej motoryzacji, jej rozwoju, najnowocześniejszych metod diagnostycznych, obsługi i naprawy pojazdów.To k...

TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń techniczny...

TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

Technik informatyk jest specjalistą w zakresie wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym na rynku europe...

ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania systemów suchej zabudowy; 2) wykonywania robót malarskich; 3) wykonywania robót tapeciarskich; 4) wykonywania robót posadzkarskich; 5) wykonywania robót okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania sys...

ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania pojazdów samochodowych; 2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 3) naprawiania pojazdów samochodowych. Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód. W ramach nauki w szkole uczeń nabywa ...

ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest poszukiwanym w regionie puławskim i nie tylko specjalistą w zakresie osprzę...

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik budownictwa

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik mechanik

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik pojazdów samochodowych

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik geodeta

 • TECHNIKUM nr 2 - Technik informatyk

 • ZSZ nr 2 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • ZSZ nr 2 - Mechanik pojazdów samochodowych

 • ZSZ nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół nr 2


im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
24 - 100 Puławy ul. Jaworowa 1
poczta@zs2.net.pl
tel./fax 81 8868227
INFORMACJE ROK SZKOLNY 2015/2016
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 sierpnia 2015 15:05

01 września 2015 r.

Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach o godz. 9.00

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 10.00 -€“ sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 2 w Puławach.

 
Egzaminy poprawkowe Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 sierpnia 2015 17:39

Egzaminy poprawkowe

24.08. (poniedziałek)  8:00 -€“ przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

 

Maturalny pisemny egzamin poprawkowy

25.08  (wtorek)  9:00

 
WYPRAWKA SZKOLNA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lipca 2015 04:49

Informacja dotycząca

programu pomocy uczniom w roku 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA

Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje między innymi uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

1.    w czwartej klasie szkoły ponadgimnazjalnej - technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,

2.    uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 574zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu min. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, pomoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje również:

3.    Uczniom szkół min. ponadgimnazjalnych :

•   słabowidzących,

•   niesłyszących,

•   słabosłyszący,

•   z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

•   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

•   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

•   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

•   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół.

POMOC w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyżej wymienionych.

 Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o wysokości dochodu lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego w rodzinie dochód na jednego członka rodziny przekracza 574zł netto, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, zawierająca imię i nazwisko ucznia dla którego zakupiono podręczniki, klasę, do której będzie chodził, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Ewentualnie, gdy zakupione zostaną podręczniki używane, dowodem zakupu jest oświadczenie o poniesionych kosztach zakupu tych podręczników.

  Wnioski można uzyskać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2015/16
i należy składać je do pedagoga szkolnego (pokój 44 - I piętro) do dnia
7 września do godz 12.00 !

 
PODRĘCZNIKI 2015/2016 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 lipca 2015 13:01

W panelu nawigacyjnym został zaktualizowany wykaz podręczników szkolnych na nowy rok 2015/2016 w podziale na Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz roczniki klas i kształcone zawody.

Zapraszam do zapoznania się.  

 
Koniec roku szkolnego - początek wakacji Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 czerwca 2015 06:52

Piątek, 26 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. Sukcesy szkoły i uczniów w kończącym się roku szkolnym  przedstawił Dyrektor mgr. inż. Krzysztof Szabelski oraz wręczył najlepszym uczniom stypendia i nagrody książkowe. Prymusem szkoły za ten rok szkolny został Tomasz Adamczyk (średnia 5,30 - technik budownictwa).

W wystąpieniach nie zabrakło apelu do uczniów o rozsądek i rozwagę w czasie wakacji oraz życzeń radosnego wypoczynku. Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego a potem nastąpiły spotkania w klasach z wychowawcami, gdzie uczniowie otrzymali świadectwa. Teraz przed nimi dwa miesiące wakacji i odpoczynku.

   

Ze swojej strony udanych wakacji życzę szczególnie uczniom klas informatycznych oraz pragnę osobiście podziękować za współpracę ich wychowawcom.

     
Klasa 1it - wychowawca
Pani Agnieszka Matysiak
Klasa 2it - wychowawca
Pan Marcin Krawiec
Klasa 3it - wychowawca
Pani Ewa Hołody
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

LINKI

bip Biuletyn Informacji Publicznej

herb2


 

Starostwo Powiatowe Puławy

SZKOŁA PARTNERSKA


Berufsbildende Schulen I
DES LANDKREISES STENDAL

ePUAP


ZS2Pulawy/SkrytkaESP

STREFA [0:1]

www.zs2.net.pl

Alternatywny węzeł serwerów integrujący infrastrukturę sieci komputerowej szkoły.
Dostępne funkcje:
-poczta elektroniczna,
-wirtualny dysk,
-publikowanie plików,
-publikowanie stron www.


SZKOLNY SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ

BIBLIOTEKA VIDEO


ZBIÓR MATERIAŁÓW FILMOWYCH
Z DZIEJÓW SZKOŁY W EMISJI STRUMIENIOWEJ.


  http://video.zs2.pulawy.pl

SZKOLNY WARSZTAT

http://warsztat.zs2.pulawy.pl
Szkolna strona motoryzacyjna pod patronatem zespołu przedmiotów zawodowych

TECHNIK GEODETA


Strona klas technikum geodezyjnego
geodezja.zs2.pulawy.pl

TECHNIK INFORMATYK


Strona uczniów technikum informatycznego.
http://www.bit.zs2.pulawy.pl

Statystyka zewnętrzna

Czynny od dnia 16.03.2010 r.ministat liczniki.org


Statystyka zewnętrzna oglądalności, mierzona niezależnym od serwerów szkoły systemem licznikowym.