Strona główna szkoły

Zespół Szkół nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Puławach

 

Zasady wydawania duplikatów

  W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego, uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

W celu uzyskania duplikatu należy:

1.      Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.

2.      Dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe szkoły tytułem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa.

3.      Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty.

4.      Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym na adres:
Zespół Szkół nr 2 w Puławach
ul. Jaworowa 1
24-100 Puławy

 Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585, ze zmianami).

 Przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.

 Duplikat wydawany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.